Bills Focus: Buffalo Jills Tryouts

Check out the 2009 Buffalo Jills Tryouts at the Town Ballroom in downtown Buffalo.